تبلیغات
♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥ - سلامتی.....♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥

آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...

سَلامَتیْ روزیْ که به مامانَمْ بِگَنْ،

 غَمِ آخَرِتونْ باشهْ.....


 سَلامَتیْ روزیْ که به خاطِرَمْ مَطْلَبْ بِذاریْ

و مَنْ نَباشَمْ که لایْکْ کُنَمْ......


سَلامَتیْ روزیْ که صِدامْ کُنیْ،

وَلیْ نَتونَمْ جَوابْ بِدَمْ.....


    سَلامَتیْ روزیْ که بِهِمْ پیْ اِمْ بِدیْ،

وَلیْ خونْده نَشه...... 


سَلامَتیْ روزیْ که دِلِتْ بَرایْ قَهرامْ تَنْگْ بِشه,

 واسه خَنده هامْ, واسه اَخْمامْ....

 واسه مَسْخَره بازیامْ وَلیْ دیگه نیستَمْ.


سَلامَتیْ روزیْ که میایْ سَرِ مَزارَمْ و مَنْ خاکْ شُدَم

ْ. ❤بہ سَلامتے روزے ڪہ❤

             ❤ بیای پیشم بگی❤

... ؛ڪجایے دیوونہ چهل روز گذشت...


طبقه بندی: تنهایی|خستم|متن،
♥ پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 ساعت 16:45 توسط نسیم ... نظرات()