♥♥ دنیای زیبایی ها ♥♥
آری! تاشقایق هست، زندگی باید کرد...